Pravidelné čištění spalinových cest je povinně určeno vyhláškou 34/2016 Sb. (Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), která upravuje zákon 320/2015 Sb. (Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky). Četnost čištění je touto vyhláškou stanoveno pro pevná paliva při celoročním provozu v intervalu 3x ročně, při sezonním provozu pak 2x ročně. Pro paliva kapalná je čištění stanoveno v intervalu 2x ročně v provozu celoročním a 1x ročně v provozu sezonním. Pro paliva plynná je čištění stanoveno 1x ročně v obou provozech. To platí pro spotřebiče o výkonu do 50kW včetně. U spotřebičů s výkonem nad 50kW jsou tyto kontroly v intervalech 2x ročně u pevných paliv a 1x ročně u paliv kapalných a plynných. Čištění spalinové cesty není omezeno oprávněnou osobou, může ho provádět sám majitel či provozovatel spalinové cesty, pokud vlastní potřebné nástroje a má alespoň základní zkušenosti s touto činností.

Provádím tato čištění:

Klasické čištění kominickou štětkou

Do výšky komínu 15 metrů. Toto je možné provádět shora i zespodu. Při způsobu zespodu dochází k většímu znečištění v okolí vybíracích dvířek. Používám pro mírně až středně zanesené komínové průduchy. Čistí pouze saze.

Čištění kominickým strojkem na laně

Do výšky komínu 15 metrů. Toto je možné provádět pouze shora. Používám pro mírně až středně zanesené komínové průduchy. Čistí pouze saze.

Mechanické odstranění suchého dehtu

Do výšky komínu 10 metrů. Větší výšky je potřeba konzultovat individuálně. Provádím profesionální frézou Wöhler. Frézovat lze shora i zespodu. Frézování se provádí dle stupně zanesení kartáčem nebo řetízkovou frézou. Čistí tvrdý suchý dehet.

Čištění kouřovodů

Pokud lze kouřovod rozebrat, čistím jej mimo obytné prostory, aby došlo k co nejmenšímu znečištění v okolí spotřebiče. Pokud kouřovod rozebrat nelze (nachází se v obezdívce krbu atp.), čistím jej rotačním kartáčem přes spotřebič do maximální délky 3 metry. Čistí saze a lehký dehet.

Čištění kotlů na tuhá paliva

Mechanické čištění sazí a popílků kotlovým kartáčem, mechanické čištění suchého dehtu škrabkou.

Čištění domácích rozvodů vzduchu

Rekuperace, teplovzdušné rozvody, atd. Většinou se jedná o složitější rozvody, které jsou ideálním místem k tvoření usazenin prachu a nezřídka se zde zabydlují pavouci a jiní živočichové. V tu chvíli celý systém ztrácí na významu, snižuje se jeho účinnost a možnost návratnosti Vašich nemalých nákladů, vynaložených na čištění vzduchu, šetrné zacházení s teplem, atd. Interval čištění těchto rozvodů je jednotlivými výrobci určován rozdílně, ale lze použít obecné pravidlo o čištění před sezónou (při sezónním provozu) a 2x ročně při celoročním provozu.

V průběhu a po čištění používám průmyslový vysavač Kärcher a snažím se eliminovat znečištění na nejmenší možnou mez. I přes mou veškerou snahu je však potřeba počítat s možností znečištění v okolí vybíracích dvířek a spotřebičů.