Pravidelné kontroly spalinových cest jsou povinně určeny vyhláškou 34/2016 Sb. (Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), která upravuje zákon 320/2015 Sb. (Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky). Četnost kontrol je touto vyhláškou stanovena 1x ročně u spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva o výkonu do 50kW včetně, u spotřebičů s výkonem nad 50kW jsou tyto kontroly 2x ročně u pevných paliv a 1x ročně u paliv kapalných a plynných. Kontroly jsou však hojně opomínány či dokonce vědomě zanedbávány a tím může docházet ke špatné funkci spalinové cesty, poškození spotřebiče a nezřídka i k požárům. Kontrolu provádí vždy pouze oprávněná osoba, proto je Vaším právem i povinností, požadovat po každém, kdo Vám nabídne kominické služby, předložení platného oprávnění k této činnosti a každý, kdo takovou činnost provádí, je povinen se tímto oprávněním prokázat.